Софтуер Органайзер ООД


Кои сме ние

Кои сме ние

Софтуер Органайзер ООД е юридическо лице, регистрирано съгласно действащото българско законодателство в сферата на услугите в областта на информационните технологии, разработка и търговия със софтуер, научно¬изследователска дейност.

Нашата дейност е насочена, както към частния сектор на българската икономика, така и към публичния. За нас клиентите са основен фактор за развитието ни и винаги подхождаме с необходимото уважение.

Нашите клиенти и партньори са позиционирани в широк спектър на бизнеса и държавното управление. Ние им предлагаме индивидуални решения за повишаване на ефективността на бизнес процесите, независимо от техния етап на развитие. Ние се стараем да осигурим за клиентите си широка гама от софтуерни решения и консултантски услуги, с които да покрием основните потребности в търсенето на завишена ефективност. Стремежът ни е да предоставим качествена и навременна консултация с цялостни и оптимални решения основно в областта на информационните услуги.

Ние сме екип от одитори и софтуерни разработчици с експертиза в различни сфери на информационните технологии, публичните финанси и одит и човешките взаимоотношения. Нашият индивидуален подход към клиентите съчетава дълбоко вникване в динамиката на организациите и предлагане на иновативни решения за продуктите и услугите им, целящи устойчиво конкурентно предимство и изграждането на по-способни организации, постигащи трайни резултати.

Работим в мрежа от български и чуждестранни партньори и предлагаме и въвеждаме най-модерните решения и модели в различните сфери на професионалната ни експертиза.

Ние се стремим да бъдем носители на промяна за нашите клиенти, за нашия екип и за обществото като цяло.

Визия

Софтуер Органайзер ООД да се наложи и утвърди в краткосрочен план, като пример за най-висок професионален стандарт сред софтуерните компании.

Резюме на нашата визия

  Ние се ангажираме да:
 • Създаваме конкурентно предимство чрез уникални решения;
 • Изграждаме капацитета и мобилизираме организациите;
 • Насърчаваме устойчивото развитие;
 • Постигаме успех заедно със страст и доверие.

Ценности

  Нашите споделени ценности са:
 • Професионална грижа;
 • Честност;
 • Почтеност;
 • Поверителност;
 • Независимост;
 • Професионализъм и компетентност;
 • Прозрачност;
 • Последователност и предвидимост;
 • Уважение;
 • Доверие;
 • Позитивно отношение.

Корпоративна социална отговорност

Ние разбираме отговорността, която поемаме при взаимодействието и влиянието си върху различни организации и обществени групи. Приемаме тази отговорност като дълготраен ангажимент за промяна към по-добро, както на нашата организация, така и за организациите, за които работим и за обществото като цяло.

Проекти

Последни проекти

Аудиториум софт

Аудиториум софт

Auditorium soft - интелигентно софтуерно решение, приложимo за всякакви форми на вътрешен и външен одит; фирми или отделни експерти с контролни, надзорни функции и други.

Методологията на софтуерният продукт е ключов фактор за идентичността му и успешното налагане на пазара. Създаден е от одитори с дългогодишен опит, придобит в звена за вътрешен одит, както и външен одит. Имаме придобит опит в областта на одита и контрола с познания на всяко едно ниво на управление и сме участвали, като ръководни кадри във Върховна одитна институция.

Продуктът притежава характеристики на най-добрите и съвременни пракитки, както и е почерпен от опита на множество звена за вътрешен одит и Върховни одитни институции.

Автентичността на продукта в сравнение с аналозите на пазара е в предоставянето на готови решения за дългосрочно планиране и планиране, изпълнение на одитен ангажимент, докладване и контрол върху изпълнението. Друг основен аспект е свързан с факта, че ние насърчаваме всеки един наш клиент да споделя добри практики /при желание/, който става неизменна база данни на продукта. Именно това е същността и значимостта на продукта, чрез който се създава огромна мрежа за споделяне на опит и познания между експерти, които ще доведат несъмнено до повишаване на ефективността при извършването на контрол.

Именно по тази причина ние избрахме наименованието аудиториум, тъй като в него се съдържа информация за типа на професията, както и възможността за създадаване на един продукт в центъра на проверките Ви, който се поддържа с база данни и споделя в мрежа от множество специалисти в световен мащаб.

Софтуерният продукт Auditorium soft е създаден по такъв начин, че да бъде в максимална степен полезен и приложим за възможно най-голяма аудитория, като е разделен на отделни модули, а именно:

Auditorium plan soft

С помощта на този модул имате възможност да извършвате гъвкаво дългосрочно /стратегическо и годишно/ планиране на дейността си, като използвате Ваш подход за осъществяване на одитната задача. Технологичното решение предоставя възможност за многократно намаляване на времето за планиране, както и постигане на максимално обективен и обоснован подход.

Методологията за оценка на риска, която е залегнала в софтуерният продукт, разчита на заложени хиляди възможности за рискови фактори. Вие имате възможността да използвате всички тях, да направите избор кои от тях искате да използвате, да направите комбинация от наличните рискове с Ваши, или да използвате изцяло Ваши рискове.

Софтуерният модул е полезен, както за малки по мащаб организации, така и за големи компании, които трябва да извършват контролни функции въз основа на оценката на риска. Ние Ви предлагаме решение, което може да направи оценка на риска в одитната вселена и на одитни единици с единично натискане на бутон, без оглед на техният брой. Методологията е тествана успешно в организация, която проверява в обхвата си над 20 000 отделни институции. Резултатът е, че ги подрежда автоматично според теглото им, оценката на риска, показва причините за получената оценка и дава насоки за последващи проверки и изпълнение на одитната задача в значими области с оглед максимално ефективното използване на ограничен времеви и човешки ресурс.

Auditorium engagement soft

С помощта на този модул имате възможност да извършвате цялостна проверка, включително докладване на резултатите и контрол по изпълнението на препоръките чрез интелигентно софтуерно решение.

В него Вие можете да откриете готови бланки за изпълнение на цялостна одитна задача или да създадете и добавите Ваши, или да използвате само Ваши.

Продуктът разполага с внедрени добри практики и документи за изпълнение на ефективна контролна и одитна функция от нейното начало, до самият и край. Включително да се използват резултатите от одита в модулът за дългосрочно планиране.

Контакти

Адрес: гр. София, кв. Лозенец, ул. Димитър Хаджикоцев № 25

Телефони: +359 897 771 528, +359 885 022 185

Имейл: info@software-organizer.com